Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution Java - On Game Tỷ Lệ Hoàn Cược Siêu Cao