Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution C++ - On Game Nền Tảng Siêu Uy Tín